dnes je 25.9.2020

Input:

565 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

4.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.195 565 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku  565 096 
Pri nesprávne zaúčtovanej opravnej položke k dlhodobému finančnému majetku - oprava sumy, ak mala byt v tomto účtovnom období vyššia  565 096 
Pri nesprávne zaúčtovanej opravnej položke k dlhodobému finančnému majetku - oprava sumy, ak mala byť v tomto účtovnom období nižšia  096 565 
Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty dlhodobého finančného majetku  096 565 
Tvorba opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý finančný majetok  565 096 
Tvorba opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku  565 291 
Zúčtovanie opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty krátkodobého finančného majetku  291 565 


Pri preceňovaní na reálnu hodnotu si je potrebné uvedomiť, že cenné papiere a podiely, ktorých zmena reálnej hodnoty sa účtuje na účte 414, ale nie metódou vlastného imania, ide o účty 063- realizovateľné cenné papiere a podiely, účtujeme iba nárast reálnej hodnoty na stranu MD účtu 06x so súvzťažným zápisom na stranu Dal účtu 414. Avšak v prípade zníženia reálnej hodnoty smerom nadol sa zúčtuje predtým zaúčtovaný nárast reálnej hodnoty na účte 414 t.j. zrušenie