dnes je 25.9.2020

Input:

567 Náklady na derivátové operácie

6.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.197 567 Náklady na derivátové operácie

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Opčná prémia pri nakúpenej predajnej opcii, ktorá je uplatnená (uplatnené právo spätné odkúpenie)  567 376 
Zmena reálnej hodnoty derivátov klasifikovaných ako deriváty na obchodovanie, určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu, doložená údajmi z verejného trhu:    
  • - pri pohľadávkach a záväzkoch z pevných termínových operácií (zníženie reálnej hodnoty)
 
567 373 
  • - nakúpených opciách (zníženie reálnej hodnoty)
 
567 376 
  • - predaných opciách (zvýšenie reálnej hodnoty)
 
567 377 
Zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov (klasifikovaných ako deriváty na zabezpečenie majetku alebo záväzkov) určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu, doložená údajmi z verejného trhu  567 zabezpečený majetok, záväzky 
Rozdiel medzi kurzom ECB alebo NBS a pevným kurzom predaja cudzej meny pri účtovaní derivátu na základe forwardovej zmluvy uzatvorenej na predaj cudzej meny za eurá, ak sa predaj neuskutočňuje s bankou (pevný kurz predaja cudzej meny je nižší)  567 373 
Zmena reálnej hodnoty derivátu vo výške rozdielu medzi kurzom ECB alebo NBS a pevným kurzom dohodnutým vo forwardovej zmluve (zníženie reálnej hodnoty derivátu)  567 373 
Prepadnutie kúpnej opcie, ak sa neuskutoční nákup akcii účtované u majiteľa opcie  567 376 
Zúčtovanie uplatnenej opcie účtované u majiteľa opcie  567 376 


Podstata derivátu:

Podnik získal kúpou kúpnej opcie právo kúpiť od banky o tri mesiace 500 000 USD, pričom zaplatí zmluvnú cenu 1,1337 EUR.

Menový kurz 30. 11. 200x 31. 12. 200x 28. 2. 200y 
Devízy nákup /EUR/USD (Banka X)  1,1330  1,1250  1,1332  
Devízy predaj /EUR/USD (Banka X)  1,3450  1,3320  1,1333  

Na začiatku podniku vzniká povinnosť zaplatiť opčnú prémiu, ktorú zaúčtuje ako pohľadávku z opčného kontraktu. Do nákladov sa opčná prémia dostane až v momente exspirácie opcie.

V deň dohodnutia kúpnej opcie sa ocení na podsúvahe pohľadávka a záväzok z opcie dohodnutým kurzom. Podsúvahová pohľadávka signalizuje nárok na 500 000 USD (táto zložka sa bude v deň zostavenia účtovnej závierky preceňovať). Podsúvahový záväzok signalizuje povinnosť zaplatiť 441033,78 EUR (1,1337 x 500 000) – táto zložka sa nebude v deň