Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Cenné papiere a vklady

9.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.3.5 Cenné papiere a vklady

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček, Ing. Ivana Glazelová

Podľa § 14 ods. 1 postupov účtovania sa cenné papiere a podiely sa oceňujú pri obstaraní podľa § 25 zákona. Cenné papiere na obchodovanie sa podľa § 25 ods. 1 písm. e) tretieho bodu zákona oceňujú reálnou hodnotou. Súčasťou obstarávacej ceny cenného papiera a podielu oceneného podľa § 25 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona sú náklady súvisiace s obstaraním cenného papiera a podielu, napríklad poplatky, provízie za sprostredkovanie. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú najmä úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu. V priebehu obstarávania sa jednotlivé zložky obstarávacej ceny nakupovaných cenných papierov a podielov účtujú na účte 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku alebo ak ide o krátkodobý finančný majetok na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku.

Cenné papiere na obchodovanie sa v účtovníctve považujú za krátkodobý finančný majetok a v súlade s § 47 ods. 8 a § 47 ods. 10 postupov účtovania v PÚ sa účtujú na účtoch:

- 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie,

- 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie,

pričom analytické účty sa vedú podľa druhu cenných papierov, emitentov a meny.

Cenné papiere určené na obchodovanie obstarané odplatne sa oceňujú obstarávacími cenami ku dňu obstarania. Všetky zložky obstarávacej ceny sa do ukončenia obstarávania účtujú na účte 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku. Vedľajšími nákladmi na obstaranie sú najmä poplatky, provízie maklérom a poradcom. Pri predaji cenných papierov sa úbytok rovnakého druhu, emitenta a meny cenných papierov ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu môže oceniť metódou váženého aritmetického priemeru alebo metódou FIFO. Vyplýva to z § 25 ods. 5 ZoÚ kde je uvedené, že ak je to v súlade s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia podľa § 7 ods. 1, pri majetku, ktorým je rovnaký druh zásob vedený na sklade a rovnaký druh cenných papierov vedený v portfóliu účtovnej jednotky, možno za spôsob ocenenia podľa odseku 1 považovať aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku. Rovnaký druh cenného papiera možno uvedeným spôsobom oceniť len v prípade, ak sú od rovnakého emitenta a znejú na rovnakú menu.

Podľa § 70 ods. 1 postupov účtovania sa na účte 561 – Predané cenné papiere a podiely sa účtuje úbytok cenných papierov a podielov so súvzťažnými zápismi na účtoch účtových skupín 06 – Dlhodobý finančný majetok a 25 – Krátkodobý finančný majetok pri ich predaji. Ak ide o predaj dlhových cenných papierov, účtuje sa ku dňu ich predaja doúčtovanie alikvotného výnosu.

Zmeny od 1. januára 2016

Zákon č. 130/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve priniesol v oblasti oceňovania cenných papierov nasledovné zmeny:

- Zrušila sa možnosť oceňovania reprodukčnou obstarávacou cenou a miesto reprodukčnej obstarávacej ceny sa umožňuje ocenenie reálnou hodnotou,

- Reálnou hodnotou sa ocenia cenné papiere a podiely na základnom imaní okrem cenných papierov držaných do splatnosti, cenných papierov emitovaných účtovnou jednotkou a podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť, okrem majetkovej účasti v realitnej spoločnosti podľa osobitného predpisu, a podielov na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a sú nadobudnuté do majetku špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií podľa osobitného predpisu,

Reálnou hodnotou sa rozumie trhová cena, hodnota zistená oceňovacím modelom, ktorý môže vychádzať z trhového, výdavkového alebo príjmového prístupu, a posudok znalca uvedený princíp je upravený v § 27 ZoÚ.

- Akcie a podiely v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podielovou účasťou sa môžu oceňovať metódou vlastného imania.

- Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania ich nákupu do dňa splatnosti alebo ich prevodu na inú osobu zvyšuje o prirastený dohodnutý úrok a znižuje o splátky istiny a splátku úroku, pri dlhových cenných papieroch emitovaných účtovnou jednotkou sa ich ocenenie odo dňa ich prvotného zúčtovania do dňa splatnosti alebo ich postúpenia na inú osobu zvyšuje o prirastený dohodnutý úrok a znižuje o splátku istiny a splátku úroku,

- Realizovateľné cenné papiere a podiely určené na predaj ocenené pri prvotnom ocenení obstarávacou cenou nie je možné preceniť na reálnu hodnotu.

Cenné