dnes je 10.5.2021

Input:

Inventarizačné rozdiely - významná súčasť účtovníctva firmy

21.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.159 Inventarizačné rozdiely – významná súčasť účtovníctva firmy

Ing. Dušan Preisinger

Inventarizovať majetok firmy a jej záväzky a rozdiel medzi nimi je v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinný zabezpečiť každý podnikateľský subjekt bez ohľadu na to, akú formu účtovníctva vedie (jednoduché, podvojné). Ide o povinnosť, ktorou sa zabezpečí preukázateľnosť účtovníctva firmy v zmysle § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve. Vecné a termínové požiadavky vykonania inventarizácie sú špecifikované v § 29 a § 30 tohto zákona.

Zákon o účtovníctve súčasne určuje zásadné povinnosti firmy súvisiace s inventarizáciou. Prvou je, že inventarizácia je zákonnou povinnosťou každej účtovnej jednotky. Podľa ďalšej je potrebné ju realizovať v zákonom stanovených lehotách. Povinnosťou je tiež požiadavka preukázania inventarizácie počas 10 rokov, po roku v ktorom sa vykonávala. Významnou povinnosťou je zaúčtovanie inventarizačných rozdielov v účtovnom období, nakoľko sa inventarizáciou overí stav majetku (ide o účtovnú hodnotu fixných a obežných aktív) a záväzkov a z nej vyplývajúce rozdiely v týchto významných účtovných položkách. Ide o základné povinnosti, ktoré sa od účtovnej jednotky vyžadujú. Samotná realizácia inventarizácie nie je žiadnym predpisom upravená. Je v kompetencii firmy. Je ale zodpovedná za priebeh inventarizácie a jej premietnutie do účtovníctva. Z hľadiska správnosti a vierohodnosti účtovníctva je dôležité, aby každý druh majetku a záväzku (prípadne ich skupina), ktorý je predmetom inventarizácie, musel byť presne a jednoznačne vymedzený a konkrétne popísaný. Z tohto dôvodu je dôležitá ich presne vedená analytická evidencia a účtovný rozvrh. Základným cieľom inventarizácie je informácia, či reálny stav majetku, záväzkov a rozdielu medzi nimi, je totožný z hodnotami evidovanými v účtovníctve.

Ide o dve formy inventarizácie. Prvou je riadna, v rámci ročnej účtovnej závierky, k poslednému dňu kalendárneho, prípadne, k poslednému dňu hospodárskeho roka (hospodársky rok --> ide o účtovné obdobie, ktoré nie je totožné s kalendárnym rokom; napr obdobie od zapísania do obchodného registra; ide o obdobie za 12 po sebe nepretržitých kalendárnych mesiacov). Druhou je mimoriadna, pri ktorej sa zisťuje stav majetku a záväzkov k inému dňu ako posledný deň účtovného obdobia. V zmysle § 16 ods. 4 zákona o účtovníctve môže ísť napr. o ukončenie podnikateľskej aktivity, zahájenia procesu likvidácie, vyhlásenia konkurzu, z dôvodu rozdelenia účtovnej jednotky a iných organizačných zmien (zlúčenie, splynutie). Dôvodom mimoriadnej inventarizácie sú aj iné mimoriadne dôvody (krádež, živelná pohroma a podobné situácie, ktoré majú vplyv na rozdiel medzi reálnou a účtovnou hodnotou majetku).

Účtovanie týchto inventarizačných rozdielov, z hľadiska základu dane z príjmov, upravuje § 17 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pri daňovníkovi, ktorý účtuje podľa jednoduchého účtovníctva, prípadne vedie evidenciu v zmysle § 6 ods. 10 alebo ods. 11 zákona o dani z príjmov, ide o rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Pri daňovníkovi, ktorý účtuje v systéme podvojného účtovníctva, ide o výsledok hospodárenia. Podľa týchto účtovných pravidiel do základu dane nie je možné zahrnúť inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného a nehmotného investičného majetku. Ten je firma povinná zahrnúť do základu dane z príjmov počas doby jeho odpisovania v zmysle § 26 zákona o dani z príjmov a podľa § 27 vo výške odpisovania podľa tohto zákona. Hmotný a nehmotný majetok, ktorý bol pri inventarizácii zistený a nebol zachytený v účtovníctve firmy, v zmysle § 27 ods. 2 ZoÚ zákona o účtovníctve je potrebné oceniť reálnou hodnotou. Inventarizačné rozdiely súvisiace s hmotným a nehmotným majetkom, z hľadiska podvojného účtovníctva je potrebné (tento prebytok) zahrnúť do základu dane za obdobie jeho odpisovania. Dôležité je, že vo výške rovnomerného odpisu. Ak ide o subjekt účtujúci v rámci jednoduchého účtovníctva, zníži sa základ dane o uplatniteľné odpisy (zvýšenie výdavkov) a súčasne sa zvýši vo výške účtovne zaevidovaného odpisu (nepeňažný príjem). Ide o daňovo neutrálny vplyv na základ dane z príjmu účtovnej jednotky.

Inventarizačné rozdiely sa týkajú aj zásob. V prípade, že firma účtuje v systéme jednoduchého účtovníctva, ich nákup zaúčtuje priamo do výdavkov, čo má vplyv na základ dane z príjmu. Dôležité, pre tento podnikateľský subjekt je, že do výdavkov môže zahrnúť aj tie zásoby, ktoré nepredá a nedosiahne ich zhodnotením v tržbách a v nich zdaniteľným príjmom. Musí však ísť o prirodzený úbytok zásob v jeho opodstatnenej výške (názor autora: Tento prístup je, z hľadiska finančnej stability, významný najmä pre firmy realizujúce svoje aktivity v maloobchodnom predaji. Je zrejmé, že zníženie základu dane súvisiace so zásobami nenahradí pokles tržieb a kompenzáciu nákladov z hľadiska cash flow, ale ide aspoň o čiastočné zníženie finančných záväzkov. Pre tieto firmy je dôležité sledovať vývoj ukazovateľa „zásoby/tržby”. Jeho rast vyjadruje zvýšenie doby obratu zásob a tým pokles rentability aktív. Zdrojom disponibilného zisku sú tržby. Pre firmu je dôležitý vývoj zásob, v ktorých sú viazané najmä prevádzkové náklady a ktoré nie sú dlhodobo konvertované do tržieb. Je potrebné ich inventarizovať a na základe toho optimalizovať štruktúru zásob. Ide o individuálnu analýzu prevádzkového cyklu firmy a štruktúru jej likvidity. Inventarizácia zásob materiálu, nedokončenej a hotovej výroby v podstate aktualizuje, inými slovami, zreálňuje potenciálne výnosy budúcich období a tiež úroveň likvidity III stupňa).

V prípade, že nejde o akceptovateľný prirodzený úbytok zásob, z účtovného hľadiska je potrebné zaúčtovať storno výdavkov v hodnote úbytku zásob, ktoré prevyšujú normu prirodzených úbytkov (storno výdavkov zvyšuje základ dane z príjmu, nie sú z účtovného hľadiska akceptovateľné, nie sú súčasťou daňovo uznaných výdavkov). V prípade, že firma nemá túto normu stanovenú, storno výdavkov na zásoby musí uplatniť v ich plnej účtovnej hodnote (názor autora: je dôležité, z hľadiska výšky základu