dnes je 31.7.2021

Input:

Najčastejšie otázky a odpovede k uplatňovaniu nulovej sadzby DPH na respirátory

22.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.152 Najčastejšie otázky a odpovede k uplatňovaniu nulovej sadzby DPH na respirátory

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR, Centrum podpory pre dane zverejnilo na svojej webovej stránke „Najčastejšie otázky a odpovede k uplatňovaniu nulovej sadzby DPH na respirátory”.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 57/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (§ 24ja), t. j. od 12. 2. 2021 sa uplatňuje v Slovenskej republike (ďalej len „SR”) nulová sadzba dane na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov, ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3 (ďalej len „respirátory”). Prijaté opatrenie má dočasný charakter a uplatňuje sa od 12. februára 2021 do 30. apríla 2021.

Finančná správa upozorňuje, že táto informácia je teda určená pre tie subjekty, ktoré v tomto vymedzenom období predmetné respirátory predávajú, nakupujú, nadobúdajú v tuzemsku z iných členských štátov, prípadne dovážajú z tretích štátov.


Predaj respirátorov v SR platiteľom DPH

Živnostník – platiteľ DPH predáva v SR respirátory. Akú sadzbu dane má uplatniť? Kde uvádza údaje z tohto predaja v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze?

Riešenie:

Ak platiteľ DPH predáva respirátory v SR v období od 12. 2. 2021 do 30. 4. 2021, potom uplatňuje nulovú sadzbu dane. Platiteľ DPH uvádza hodnotu dodaných respirátorov v SR s nulovou sadzbou dane v daňovom priznaní k DPH v riadku 13; v kontrolnom výkaze údaje z tohto dodania neuvádza v žiadnej časti.

Nadobudnutie respirátorov v SR z iného členského štátu platiteľom DPH

Platiteľ DPH nadobudol respirátory z Poľska od poľského platiteľa DPH, pričom daňová povinnosť podľa § 20 ZDPH zákona o DPH z nadobudnutého tovaru v SR z iného členského štátu mu vznikla 20. 2. 2021 – t. j. k cene nadobudnutých respirátorov správne uplatnil nulovú sadzbu dane. Uvádza platiteľ DPH údaje o tomto nadobudnutí tovaru v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze?

Riešenie:

Hodnotu nadobudnutých respirátorov v SR, pri ktorých uplatnil nulovú sadzbu dane, uvedie v daňovom priznaní k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie v riadku 13; v kontrolnom výkaze údaje o nadobudnutých respirátoroch neuvádza.

Nadobudnutie respirátorov v SR z iného členského štátu osobou registrovanou podľa § 7 ZDPH zákona o DPH

Subjekt registrovaný pre DPH v SR podľa § 7 zákona o DPH nadobudol respirátory z ČR od českého platiteľa DPH, pričom daňová povinnosť z nadobudnutého tovaru v SR mu vznikla 22. 2. 2021. Má subjekt nadobudnutie respirátorov od českého platiteľa DPH „samozdaniť” v SR nulovou sadzbou dane? Je povinný len z dôvodu tohto nadobudnutia respirátorov podať daňové priznanie za február 2021, ak iné transakcie v mesiaci február 2021 neuskutočnil?

Riešenie:

Osobe registrovanej pre daň podľa § 7 zákona o DPH vznikla pri nadobudnutých respirátoroch daňová povinnosť podľa § 20 zákona o DPH vo výške nula, keďže uplatnila nulovú sadzbu dane. Daňové priznanie za mesiac február 2021 je povinná podať do 25. 3. 2021 pričom hodnotu nadobudnutých respirátorov uvedie v daňovom priznaní k DPH v riadku 13.

Odpočítanie dane pri nákupe respirátorov

Spoločnosť – platiteľ DPH nakúpila respirátory v januári 2021 v SR so základnou 20 % sadzbou dane, pričom si uplatnila odpočítanie dane. Pokiaľ tieto respirátory spoločnosť predá v období od 12. 2. 2021 do 30. 4. 2021 s nulovou sadzbou dane, musí DPH uplatnenú pri nákupe respirátorov vrátiť, prípadne krátiť koeficientom?

Riešenie:

Nie. Ak boli respirátory nakúpené v čase, kedy sa uplatňovala základná 20 % sadzba DPH (t. j. do 12. 2. 2021), potom právo platiteľa DPH (kupujúceho/odberateľa) na odpočítanie dane zostáva zachované pri splnení podmienok § 49 – § 51 zákona o DPH. Skutočnosť, že platiteľ DPH uplatňuje pri predaji respirátorov nulovú sadzbu dane, nie je u neho dôvodom krátiť vstupnú daň koeficientom podľa § 50 zákona o DPH.


Poznámka: Právo na odpočítanie dane u platiteľa DPH je zachované aj v prípade, ak boli respirátory v období do 12. 2. 2021 nadobudnuté v SR z iných členských štátov alebo dovozené z tretích štátov s uplatnenou 20 % sadzbou dane.

Odpočítanie dane z prepravnej služby

Platiteľ DPH predáva v SR cez e-shop respirátory. Na dodanie respirátorov zákazníkom si objednal prepravnú službu od slovenského dopravcu. Dopravca – platiteľ DPH mu službu prepravy fakturoval s DPH. Má nárok na odpočítanie dane z tejto služby prepravy, keďže preprava súvisí s dodávkou respirátorov s nulovou sadzbou DPH?

Riešenie:

Áno, má nárok na odpočítanie dane v rozsahu a za podmienok uvedených v § 49 – § 51 zákona o DPH.


Poznámka: Uvedené sa vzťahuje aj na iné náklady súvisiace s dodávkou respirátorov s nulovou sadzbou DPH, ak sú