dnes je 15.11.2019
Input:

Neúčtování daně z příjmů fyzických osob

9.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Neúčtování daně z příjmů fyzických osob

Tomáš Líbal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Provádíme audit podnikatele – fyzické osoby Jan Novák s povinným auditem. Daňový poradce zpracovává daňové přiznání. Daňový poradce tvrdí, že se nemá účtovat o dani z příjmů, neboť by účetní závěrka nepodávala věrný a poctivý obraz skutečnosti, protože daň z příjmů fyzické osoby Jan Novák zahrnuje i daň z příjmů spolupracující fyzické osoby paní Novákové. Výše daně uvádí v příloze, ale neúčtuje o ní. Já se domnívám, že by bylo vhodnější daň proúčtovat a v závěrce zobrazit, že se jedná o daň zahrnující i spolupracující osobu.

Co si o tom myslíte?

Odpověď

Zajímavá otázka, na kterou, jak i z dotazu vyplývá, lze mít různý názor k postupu účtování a uvádění v účetní závěrce.

Varianta A

Předmětem účetnictví fyzické osoby je i daň z příjmů spolupracující osoby

Domnívám se, že stanovisko neúčtovat o dani z příjmů spolupracující osoby vychází z nesprávného závěru, že účetní jednotka – fyzická osoba rovná se poplatník daně z příjmů. Předmětem účetnictví jsou celkové výnosy a náklady účetní jednotky, celkový výsledek hospodaření, bez ohledu na skutečnost, kdo a jakým způsobem jej bude zdaňovat. Ze stejných údajů vychází i splatná daň z příjmů, která by měla být zaúčtována v celkové výši připadající na účetní jednotku, přestože poplatníkem je částečně podnikající fyzická osoba a částečně spolupracující osoba. Jsou i jiné situace, kdy základ daně uvedený v přiznání fyzické osoby nebude mít vazbu na výsledek hospodaření zjištěný v účetnictví fyzické osoby. Fyzická osoba může vést účetnictví (dobrovolně, či povinně), ale nic jí nebrání stanovit základ daně z příjmů jako rozdíl mezi příjmy a paušálními výdaji podle § 7 odst. 7 ZDP. Takto zjištěná daň, která nemá přímou vazbu na výsledek hospodaření, by byla následně nepochybně zaúčtována do účetnictví a vykazovaná v účetní závěrce. Daň z příjmů v celkové výši je účetním nákladem účetní jednotky. Celkovou daňovou povinnost je třeba zaplatit, aby se účetní jednotka dostala k zisku po zdanění, který bude následně spotřebován, použit ke zvýšení vlastního kapitálu atd.  Podle mého názoru je naplněním požadavku § 7 ZoÚ („věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví”) zaúčtování celkové splatné daně z příjmů za účetní jednotku, přestože dopadá na dva poplatníky. Nezaúčtováním části splatné daně, u které je poplatníkem spolupracující osoba, dochází podle mého soudu ke zkreslení údajů v účetní závěrce (neoprávněnému snížení nákladů, resp. neuvedení skutečné výše závazků) účetní jednotky. Oporou uvedeného tvrzení může být i ustanovení ČÚS 017 bod 3.4.

3.4. Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací – účtování o dani z příjmů

3.4.2. K rozvahovému dni se zde účtuje o dluhu účetní jednotky ze splatné daně za zdaňovací období se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů.

Tj. podle ČÚS 017 se má v účetnictví zaúčtovat splatná daň z příjmů účetní jednotky včetně daně spolupracující osoby.

Varianta B

Předmětem účetnictví fyzické osoby není daň z příjmů spolupracující osoby

Spolupracující osoba nemusí zdaňovat ve svém přiznání k dani z příjmů fyzických osob jen příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP. Vedle příjmů ze spolupráce její příjmy mohou plynout i z jiné činnosti, např. z nájmu (§ 9 ZDP), ostatních příjmů (§ 10 ZDP) apod. Zjištěná daň z příjmů v přiznání potom jen částečně souvisí s náklady účetní jednotky (podnikající fyzické osoby) a v praxi by bylo poměrně obtížné dopočítávání části daně z příjmů připadající na spolupráci, kterou bychom následně účtovali. Dalším důvodem, proč neúčtovat daň z příjmů spolupracující osoby, by mohla být skutečnost, že spolupracující osoba v průběhu účetního období čerpá prostředky pro osobní spotřebu průběžně, kdy je o nich účtováno jako o úbytku peněžních prostředků souvztažně se zápisem na stranu Má dáti účtu Individuální podnikatel. Svoji daňovou povinnost hradí potom spolupracující osoba nezávisle na finančních prostředcích účetní jednotky z takto získaných zdrojů. Z uvedených důvodů, popř. obdobných případů by účetní jednotka o splatné dani z příjmů připadající na spolupracující osobu neúčtovala.

Závěr

Podle mých praktických zkušeností spolupracující osoba obvykle nemá jiné příjmy než ze spolupráce. Její daňová povinnost je hrazena z finančních prostředků účetní jednotky. V těchto případech bych se ve shodě s tazatelem jednoznačně přikláněl k postupu uvedenému ve Variantě A.

Nastává-li u poplatníka spolupracující osoby situace uvedená ve Variantě B, volil bych postup navrhovaný daňovým poradcem.

V každém případě doporučuji konkrétní postup účetní jednotky – fyzické osoby použitý při účtování a vykazování splatné daně z příjmů při spolupráci popsat a odůvodnit v příloze v účetní závěrce.