Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Paušalizácia cestovných náhrad

8.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7 Paušalizácia cestovných náhrad

Ing. Jozef Pohlod

Zákon o cestovných náhradách

Ustanovenie § 34 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ZCN) upravuje možnosť paušalizovať jednotlivé náhrady cestovných výdavkov pri tuzemských, ako aj pri zahraničných pracovných cestách, pokiaľ sa bude prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.

Paušalizácia je možná s cieľom zjednodušenia účtovania cestovných náhrad u tých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ určuje rovnaké podmienky pracovnej cesty. Môže ísť o zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné cesty opakovane s rovnakým nástupom, miestom výkonu práce, spôsobom dopravy a pod. Určenie paušálnej sumy je jednostranným aktom zamestnávateľa. Pre paušalizáciu cestovných náhrad nie je potrebný súhlas zamestnanca ani súhlas odborového orgánu.

Pri výpočte paušálnej sumy vychádza zamestnávateľ z priemerných podmienok pre poskytovanie náhrad zamestnancovi alebo skupine zamestnancov. Možno postupovať tak, že sa stanoví určitá priemerná suma (napr. denná, týždenná, mesačná, štvrťročná a pod.), ktorá zahrnie niekoľko opakujúcich sa náhrad (cestovné výdavky, stravné, náklady na ubytovanie).

Ku každému takto stanovenému paušálu by mal zamestnávateľ vypracovať podrobnú kalkuláciu, ktorou bude preukázaný spôsob výpočtu a jeho obsah. Súčasne musí komukoľvek (zamestnancovi, kontrolnému orgánu) a kedykoľvek na požiadanie rozložiť tento paušál na jednotlivé komponenty, preukázať spôsob jeho výpočtu a zdôvodniť ho. Z tohto dôvodu sa odporúča mať paušál a jeho zdôvodnenie vypracované písomne, napr. formou internej smernice.

Je potrebné jednoznačne vymedziť:

  • okruh zamestnancov, ktorých sa paušalizácia týka,

  • pracovné cesty, ktorých sa paušalizácia týka,

  • druhy náhrad, ktoré sú v paušálnej sume zohľadnené,

  • výšku paušálnej náhrady a

  • prípadne ďalšie podmienky (napr. spôsob krátenia)

  • paušál sa nemusí aplikovať pri každom type pracovnej cesty, môže sa poskytovať vo väzbe k pracovnej činnosti zamestnanca /servisná činnosť obchodné zastúpenia a pod./, vo väzbe na určitý región a pod.

Ak zamestnávateľ prizná paušalizáciu niektorých cestovných náhrad, je povinný v určitých časových obdobiach, o ktorých rozhodne vo svojej kompetencii, preskúmavať paušál a prehodnocovať so zreteľom na to, či nedošlo ku zmene podmienok a okolností, za ktorých bol vykalkulovaný a priznaný. V prípade podstatných zmien je povinný určený paušál prepočítať a upraviť tak, aby korešpondoval so zmenenou situáciou.

Výhodou paušalizácie cestovných náhrad je, že zamestnávateľ si zjednoduší spôsob vyúčtovávania pracovných ciest, čím sa zníži administratívna náročnosť predmetnej agendy.

Zákon o dani z príjmov

Z hľadiska zamestnávateľa - výdavky spojené s nárokovými paušálnymi náhradami, stanovenými v ZCN, sa zahŕňajú do daňových výdavkov (nákladov) a posudzujú sa ako výdavky vynaložené na pracovnú cestu podľa § 19 ods. 2 písm. d) ZDP do výšky, na ktorú vzniká zamestnancovi nárok podľa ZCN.

V prípade paušalizácie nadnárokových plnení je možné ich v súlade s § 19 ods. 1 a ods. 2 písm. c) ZDP bodu 6 zahrnúť do daňových výdavkov zamestnávateľa v prípade, ak paušalizáciu nadnárokových cestovných náhrad má zamestnanec zakotvenú v pracovnej zmluve alebo je takéto poskytovanie cestovných náhrad súčasťou kolektívnej zmluvy. Súvislosť s § 2 písm. i) ZDP však musí byť dodržaná.

Z hľadiska zamestnanca - ak zamestnávateľ cestovné náhrady paušalizuje, z pohľadu zdanenia príjmu u