dnes je 5.12.2021

Input:

Príloha k Nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/1080 z 28. júna 2021

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

PRÍLOHA

Zmeny IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Zmeny IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

Zmeny IFRS 3 Podnikové kombinácie

Cyklus ročných zlepšení štandardov IFRS 2018 – 2020

Zmeny IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Menia sa odseky 17 a 74; dopĺňajú sa odseky 20A, 74A, 80D a 81N. Požiadavky, ktoré sa pôvodne nachádzali v odseku 74 písm. d), neboli zmenené, no boli presunuté do odseku 74A písm. a).

OCENENIE PRI VYKÁZANÍ

Zložky obstarávacej ceny

17. Priamo priraditeľné náklady sú napríklad tieto:

...

e) náklady na skúšky správnej funkčnosti majetku (t. j. posudzovanie toho, či je technická a fyzická výkonnosť majetku taká, aby majetok bolo možné používať pri výrobe alebo dodávaní tovaru alebo služieb, na prenájom iným osobám alebo na administratívne účely); a ...

20A Určité položky možno vyrobiť tak, že sa položka nehnuteľností, strojov a