Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Spolupracující osoby - vzájemné rozdělení příjmů a výdajů

4.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupracující osoby – vzájemné rozdělení příjmů a výdajů

Ing. Pavel Novák

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Pan Chytra provozuje samostatnou výdělečnou činnost dle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP a jeho příjmy za zdaňovací období roku 201X činily 1 000 000 Kč a výdaje 500 000 Kč.

Manželka pana Chytry paní Chytrová taktéž provozuje samostatnou výdělečnou činnost dle § 7 odst. 1 písm. b) a její příjmy za zdaňovací období roku 201X činily 500 000 Kč a výdaje 250 000 Kč.

Panu Chytrovi při výkonu činnosti pomáhá manželka a syn Patrik. Pro zdaňovací období roku 201X se pan Chytra rozhodl o rozdělení příjmů na spolupracující osoby žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti dle § 13 odst. 1 písm. b). Proto podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nesmí činit více než 30 % v úhrnné výši.

Paní Chytrové při výkonu její činnosti pomáhá syn Filip. Pro zdaňovací období roku 201X se paní Chytrová rozhodla o rozdělení příjmů na spolupracující osoby žijící s ní ve společně hospodařící domácnosti dle § 13 odst. 1 písm. b). Proto podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nesmí činit více jak 30 % v úhrnné výši.

Všechny spolupracující osoby splňují podmínky pro spolupráci uvedené v § 13 ZDP a § 21e ZDP.

Při rozdělování příjmů u paní Chytrové si nejsem zcela jistá s následujícím:

Pan Chytra na paní Chytrovou převedl podíl 20 % ze svých příjmů 200 000 Kč a podíl 20 % ze svých výdajů 100 000 Kč. Částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činí 100 000 Kč. Toto je jasné a v pořádku.

Paní Chytrová chce na syna Filipa rozdělit 10 % příjmů a výdajů. Bude těchto 10 % rozdělovat pouze z příjmů a výdajů, kterých dosáhla ze svého podnikání, tj. z hodnoty příjmů 500 000 Kč a hodnoty výdajů 250 000 Kč?

Nebo bude rozdělovat na syna Filipa příjmy ze sumy příjmů, které dosáhla ze svého podnikání a přidělených příjmů od jejího manžela, tj. z částky 700 000 Kč a podobně bude rozdělovat výdaje ze sumy výdajů 350 000 Kč? Dle mého názoru je správná tato varianta, neboť oboje příjmy paní Chytrové jsou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 odst. 1 ZDP.

Odpověď

Podle § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), lze na spolupracující osobu (či osoby) rozdělovat   příjmy ze   samostatné činnosti s výjimkou podílů společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku (§ 7 ZDP):

 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,

 • příjmy ze   živnostenského podnikání,

 • příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,

 • příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,

 • příjmy z výkonu nezávislého povolání,

 • příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Příjmy dosažené při společně vykonávané samostatné činnosti lze rozdělit na spolupracující osoby (v našem případě manželku) i v případě, že spolupracující osoba (manželka) má kromě těchto příjmů i jiné (své) příjmy podléhající dani z příjmů. Co se týče rozdělení rozdělovaných příjmů, tak z ustanovení § 13 ZDP především vyplývá, že osoba vykonávající samostatnou činnost nejprve stanoví obvyklým způsobem své zdanitelné příjmy a daňové výdaje a teprve takto stanovené částky může případně rozdělit na spolupracující osobu. Spolupracující osoba (paní Chytrová) pouze přímo přejímá část zdanitelných příjmů a daňových výdajů svého manžela. Nejedná se o příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení při samostatné činnosti, které by šly rozdělovat na spolupracující osobu (syna) dle metodiky podle § 13 ZDP. Spolupracující osoba pouze ve svém daňovém přiznání uvede částku odpovídající stanovenému podílu na příjmech a výdajích osoby, se kterou je spolupráce vykonávána (pan Chytra). Když to shrneme, postup od začátku je následující. Paní Chytrová vykáže nejdříve ze všeho na řádku 104 Přílohy č. 1  přiznání rozdíl mezi příjmy a výdaji, které dosáhla ze své samostatné činnosti. Teprve poté, co rozdíl mezi příjmy a výdaji upraví podle § 5 a § 23 ZDP (na řádku 105 a 106), tak vykáže část příjmů / výdajů, kterou rozdělí na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 ZDP (na řádku 107 / 108). Jak je vidět, je možné rozdělovat příjmy a výdaje pouze ze svého podnikání a nikoliv příjmy a výdaje, které na paní Chytrovou připadly od jejího manžela. Ty přichází podle § 13 ZDP na řadu až nyní. Část příjmů / výdajů, která připadla na paní Chytovou jako na spolupracující osobu podle § 13 ZDP, se vykazují teprve až na řádcích 109 / 110 Přílohy č. 1  přiznání. Jak je vidět, není možné rozdělovat na syna Filipa příjmy ze sumy příjmů, které dosáhla paní Chytrová ze svého podnikání a přidělených příjmů od jejího manžela.

Pro uplatnění možnosti rozdělit zdanitelné příjmy a daňové výdaje na spolupracující osobu (osoby) není potřeba splnit pouze obecné podmínky, které plynou z ustanovení § 13 odst. 4 ZDP, kdy příjmy a výdaje nelze rozdělovat na:

 • děti až do ukončení jejich povinné školní docházky,

 • děti, na které je uplatňováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě,

 • manžela (manželku), je-li na něj (na ni) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani,

 • poplatníka, který zemřel.

Je třeba pamatovat i na to, že:

 • spolupracující osoba spolupráci prokazatelně vykonává (celý rok či po dobu určitého počtu měsíců) – není tedy např. dlouhodobě nemocná či dlouhodobě mimo území ČR, a že

 • i pro spolupracující osobu platí registrační povinnost dle § 39 odst. 1 ZDP, spolupracující osoba musí podat přihlášku k registraci daně z příjmů fyzických osob místně příslušnému správci daně do 15 dnů od zahájení spolupráce.  

Zároveň se musí přihlásit k zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Manželka už registrovaná jistě je, týká se to syna Filipa a Patrika.