dnes je 13.8.2022

Input:

Účtovanie náhrady škody od poisťovne v roku 2022

28.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.3 Účtovanie náhrady škody od poisťovne v roku 2022

Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR

V prípade vzniku poistnej udalosti účtovná jednotka, ako poistená osoba, je povinná postupovať v zmysle podmienok poistnej zmluvy. Poistné podmienky sú často dohodnuté tak, že poistený sa na úhrade škody podieľa určitou výškou spoluúčasti.

Poistná udalosť teda vzniká ako dôsledok vzniku škody. Aby mohla účtovná jednotka účtovať o náhrade škody od poisťovne, je potrebné najskôr zadefinovať pojem škoda podľa účtovných predpisov a správne o škode účtovať.

Definícia škody je upravená v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”). Škodou na majetku je podľa § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku.

Pre účely účtovania o škode je nevyhnutné