dnes je 15.1.2021

Input:

Výpočet obratu pro účely DPH - nevýdělečná organizace

1.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet obratu pro účely DPH - nevýdělečná organizace

Ing. Ladislav Pitner

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Nevýdělečná organizace – základní organizace českého svazu ochránců přírody, vykonává neziskovou činnost – péče o přírodu, o opuštěná zvířata apod. Tuto činnost financuje z dotací, darů a příspěvků, příležitostně poskytuje reklamní služby spočívající v tom, že umístí v areálu záchranné stanice reklamní ceduli určité firmy a za to dostanou peníze, anebo některý majetek ve vlastnictví organizace pronajmou a na základě faktury dostanou peníze. Příjem organizace ze všech těchto činností (dary, dotace, příspěvky, fakturace reklam a nájmů) činí za rok asi 2 mil Kč, přičemž podíl reklam a nájmů je cca 200 tis. Kč za rok. Organizace nemá žádný živnostenský list a není plátcem DPH.

Nyní přišel hospodář s nápadem, že když mají zkušenosti s přípravou podkladů pro žádosti o dotace, že by tuto činnost poskytovali i jiným firmám, např. obecním úřadům, s tím, že by se pro tuto činnost získalo živnostenské oprávnění, Jak se bude fakturace této činnosti posuzovat pro účely obratu kvůli DPH, co všechno se do toho obratu bude počítat? Jen fakturace za dotační management pro cizí firmy? Nebo i některé stávající příjmy z reklam a pronájmů?

Odpověď

Nezisková organizace (dále „NO”) je vzhledem k ekonomické činnosti (poskytování reklamních služeb a nájem majetku organizace za úplatu) osobou povinnou k dani.

Obratem je pro účely zákona o DPH (§ 4a ZDPH) souhrn úplat (přijatých částek) bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o úplaty za zdanitelné plnění (u NO poskytnutí reklamní služby, nájem movitých věcí), plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně (podle dotazu NO tato plnění nemá), nebo plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně (podle dotazu NO rovněž tato plnění nemá).

Do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani (např. příležitostný, nahodilý odprodej majetku).

Poznámka:

Pokud jde o nájem nemovitých věcí (nebytové prostory, pozemky, stavby) do obratu dosavadního neplátce se nezapočítává tehdy, pokud se jedná o doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. V případě, že se jedná o činnost soustavnou, nikoliv nahodilou, nájem nemovitých věcí osvobozený od daně podle § 56a se do obratu započítává.

Poskytnutí služby přípravy podkladů pro žádosti o dotace jiným subjektům je zdanitelným plněním, které se do obratu započítává.

 

Shrnuto – do obratu NO se započítávají úplaty přijaté za reklamní služby, nájmy movitých věcí a poskytnutí služby přípravy podkladů pro žádosti o dotace.