dnes je 10.5.2021

Input:

Zmeny v účtovaní dotácií na úhrady nájomného od 1.1.2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.1.2 Zmeny v účtovaní dotácií na úhrady nájomného od 1.1.2021

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Zákonom č. 349/2020 Z. z. s účinnosťou od 9. decembra 2020 sa zmenil zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „zákon č. 71/2013 Z. z.”), na úhradu nájomného v ďalšej vlne pandémie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19.

V zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. môže prenajímateľ žiadať o dotáciu na úhradu nájomného, ak:

(i) úhrada nájomného sa uskutočňuje v peniazoch;

(ii) vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom je upravený nájomnou zmluvou alebo obdobnou zmluvou podľa právneho poriadku iného štátu;

(iii) právo nájomcu užívať predmet nájmu vzniklo najneskôr od 1. augusta 2020;

(iv) užívanie predmetu nájmu bolo opatreniami príslušných orgánov štátnej správy alebo uznesením vlády SR znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach, podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu alebo obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania (ďalej len „sťažené užívanie”) v súvislosti so zamedzením následkov šírenia ochorenia COVID-19.

Predmetom nájmu môže byť:

(i) miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov;

(ii) trhové miesto.

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné. Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Z predmetu nájmu sú vylúčené položky:

(i) plnenie obvykle spojené s nájmom (napr. energie, náklady spojené s bežnou údržbou);

(ii) obratová položka nájomného;

(iii) daň z pridanej hodnoty, ak si platiteľ dane môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

Zmeny účtovania dotácií v zmysle opatrenia MFSR č. 23054/2002-92

V § 52a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len: „postupy účtovania PÚ”) sa dopĺňa odsek 8, podľa ktorého v účtovníctve nájomcu na základe oznámenia o schválení dotácie (v súlade so zákonom č. 71/2013 Z. z.) sa účtuje predpis dotácie na nájomné na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo vecnej a časovej súvislosti so vzniknutými nákladmi na nájomné. Suma, v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa, sa účtuje na ťarchu účtu 321 – Dodávatelia a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu. V účtovníctve prenajímateľa sa suma, v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa, účtuje v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok a so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky.


Prenajímateľ je vlastníkom nebytových priestorov. Predmetné priestory prenajíma a nájomca ich využíva ako obchodný priestor, v ktorom predáva tovar konečnému spotrebiteľovi. Obchodný priestor bol povinne uzatvorený orgánom štátnej správy (úsekom zdravotníctva). Nájomca je oprávnenou osobou o poskytnutie dotácie. Prenajímateľ sa s nájomcom dohodol na zľave 50 % z hodnoty nájomného za obdobie sťaženého užívania prenajatých priestorov.

Ako bude účtovať o zľave a dotácii prenajímateľ a nájomca za obdobie sťaženého užívania (napr. povinného zatvorenia)? Mesačné nájomné bez energií predstavuje 1 000 €. Obaja podnikatelia sú účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.

Spôsob účtovania u prenajímateľa a nájomcu bude nasledovný (abstrahujeme od DPH).