Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zvláštní sazba daně pro nerezidenty

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvláštní sazba daně pro nerezidenty

RNDr. Ivan Brychta

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

 • § 36 ZDP stanoví zvláštní sazbu daně pro vybrané příjmy.

 • § 36 odst. 1 písm. c) ZDP, ve znění od roku 2013, vymezuje daňové subjekty, které budou považovány za daňové rezidenty z „daňových rájů”, vůči kterým se uplatní vyšší sazba zvláštní sazby daně.

Do 2007 2008–2012 2013–2019 
25 % – příjmy podle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP 15 % – příjmy podle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP a § 36 odst. 1 písm. b) ZDP 15 % (mimo rezidenty z daňových rájů)  
15 % – příjmy podle § 36 odst. 2 písm. b) ZDP 
 
35 % (pro rezidenty z daňových rájů)  
1 % z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí  5 % z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí  5 % z úplaty u finančního leasingu  

Komentář:

Sazby zvláštní sazby daně pro nerezidenty v ČR, tj. pro fyzické a právnické osoby (s výjimkou stálé provozovny) se týkají příjmů podle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP a § 36 odst. 1 písm. b) ZDP, tedy příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky, konkrétně pak:

 • - podle písm. a) z příjmů:
 • uvedených v § 22 odst. 1 písm. c) ZDP, § 22 odst. 1 písm. f) ZDP, § 22 odst. 1 písm. g) body 1, 2, 6, 12 až 14 ZDP [s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v § 36 odst. 2 písm. e) ZDP],

 • z nájemného z movité věci nebo její části umístěné na území České republiky,

 • z bezúplatných příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. d), h) a i), jedná-li se o příjmy plynoucí od tuzemských rezidentů nebo od tuzemských stálých provozoven nerezidentů

  • - podle písm. b) z příjmů:
 • uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) ZDP (bod 3 a 4),

 • u fyzických osob z  podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu,

 • z příjmu společníka s. r. o. nebo a. s. při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku.

Pro úplatu u finančního leasingu, jde-li o příjem nerezidenta v České republice, je sazba uvedena v § 36 odst. 1 písm. d) ZDP.

Rezidentem z daňových rájů ZDP (ve znění od roku 2013) rozumí poplatníky, kteří:

 • - nejsou tuzemskými rezidenty,
 • - nejsou ani rezidenty jiného členského státu EU nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor,
 • - nejsou rezidenty třetího státu nebo jurisdikce:
 • se kterými má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, nebo

 • se kterými má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů, nebo

 • které jsou smluvními stranami mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou republiku platná a účinná.