dnes je 28.2.2020
Najnovšie

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2020 (2. časť)Garancia

27.2.2020, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Ivana Glazelová Prvou fázou vykonávanej inventarizácie je inventúra.  Inventúra je činnosť, pri ktorej sa zisťujú skutočné stavy majetku, záväzkov a vlastného imania (rozdielu majetku a záväzkov) v jednotkách množstva ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Európska komisia začala iniciatívu v oblasti vykazovania nefinančných informácií v roku 2020Garancia

27.2.2020, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Európska komisia začala revíziu smernice o nefinančnom výkazníctve (NFRD), ktorú predstaví už koncom tohto roka. Ako prvý krok bolo uverejnenie dokumentu o posúdení počiatočného vplyvu. Podľa vyjadrení Komisie sa zdá, že si už vytvorila ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Správne delikty podnikateľa pri spotrebnej dani z energií v roku 2020Garancia

27.2.2020, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov sú stanovené správne delikty, ktorých sa ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2020 (1. časť)Garancia

26.2.2020, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.; Ing. Ivana Glazelová Účtovná jednotka je povinná zostavovať účtovnú závierku, ktorá má poskytovať verný a pravdivý obraz o jej majetkovej a finančnej situácii ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Týmto dňom je ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Povinnosti doktorandov voči Sociálnej poisťovni v roku 2020Garancia

26.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doktorand, ktorý absolvuje študijný program tretieho stupňa, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, zo štipendia poistné neplatí. Povinnosti nemá ani škola, v ktorej doktorandské štúdium absolvuje, pri doktorandoch nemá postavenie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie platieb kreditnou kartou v roku 2020Garancia

25.2.2020, Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kreditná karta k podnikateľskému účtu predstavuje formu úverovania na základe zmluvne dohodnutých podmienok s príslušnou bankou. Ide o poskytnutie finančného úveru, od momentu uskutočnenia platby držiteľom ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie faktoringu v roku 2020Garancia

25.2.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktoring všeobecne Podstatou faktoringu je odkúpenie krátkodobých pohľadávok na základe faktoringovej zmluvy. Faktoringová zmluva určí podstatné ustanovenia zmluvného vzťahu, ktorými sú napríklad označenie ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zamestnanci a výpočet a účtovanie ich zákonného sociálneho a zdravotného poistenia v sústave podvojného účtovníctva v roku 2020Garancia

24.2.2020, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnancom je na účely zákona o zdravotnom poistení fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona č. 580/2004 Z. z. zákona o zdravotnom poistení a má nárok na príjem zo ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2020Garancia

24.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Výplata podielov na zisku zo zahraničia z pohľadu účtovníctva v roku 2020Garancia

24.2.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Slovenská s. r. o. vlastní podiel na základnom imaní v zahraničnej spoločnosti. Zahraničná spoločnosť vyplatila v roku 2019 slovenskej spoločnosti podiel na zisku za zdaňovacie obdobie roku 2018. V zmysle slovenského zákona o dani z príjmov ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2019Garancia

14.1.2020, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Redekyová; Ing. Eva Mihalíková; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Začiatok roka je každoročne spojený s povinnosťou daňovníka - fyzickej, ako aj právnickej osoby vysporiadať si svoje daňové záležitosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie nájomného v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

14.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematiku nájmu majetku upravujú ustanovenia: - § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, - § 630 až 641 Obchodného zákonníka. Na nájomnú zmluvu sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka aj v prípade, že ju uzatvárajú medzi sebou ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Obstaranie a zaradenie automobilu vo firmeGarancia

1.1.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne predpisy a súvisiace predpisy Problematikou obstarania a zaradenia automobilu do majetku firmy sa zaoberajú najmä: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov najmä v týchto ustanoveniach:   § 409 - 475 , v ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)Garancia

30.1.2020, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovníkom je manželka a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manžela) sa postupuje v súlade s ust. § 11 ods. 3 ZDP . Daňovník môže ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Ponuka seminárov

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.3.2020, Bratislava, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly

14.4.2020 - 15.4.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

28.4.2020, Žilina, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2020. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Ako legálne ušetriť na daniach – základy daňového modelovania a aktuálny stav legislatívy pre rok 2020

6.5.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz

18.5.2020 - 20.5.2020, Bratislava, Ing. Jana Mundierová

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2020

1.6.2020 - 3.6.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko, JUDr. Svatopluk Galočík

Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2020

4.6.2020, Bratislava, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Zmeny v tlačive daňového priznania právnických osôb za rok 2019
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
február 2020
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Najbližšia daňová povinnosť
2.3.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...


BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY