dnes je 22.1.2020
Najnovšie

Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019Garancia

21.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 je právnická osoba povinná podať v termíne do 31. 3. 2020. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania sa posúva na najbližší ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vyradenie v dôsledku škodyGarancia

20.1.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček Daňová zostatková cena automobilu pri jeho vyradení v dôsledku škody je v zmysle § 19 ods. 3 písm. d) ZDP uznaným daňovým výdavkom, avšak len do výšky prijatých náhrad zahrnovaných do základu dane, vrátane prijatých ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vyradenie v dôsledku likvidácieGarancia

20.1.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček Daňová zostatková cena automobilu pri jeho vyradení likvidáciou je v zmysle § 19 ods. 3 písm. b) ZDP v plnej výške uznaným daňovým výdavkom. Daňová zostatková cena sa vypočíta podľa § 25 ods. 3 ZDP ako rozdiel medzi ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vyradenie darovaním a bezodplatným odovzdanímGarancia

20.1.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček Daňová zostatková cena automobilu pri jeho vyradení darovaním nie je v zmysle § 21 ods. 2 písm. f) ZDP uznaným daňovým výdavkom. Zostatková cena vyplývajúca z účtovného odpisovania sa účtuje na nákladovom účte 543 - ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Cenné papiereGarancia

20.1.2020, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček ZCP rozoznáva 2 podoby cenného papiera: listinný cenný papier - skladá sa z plášťa a kupónového hárka, ktorého súčasťou môže byť talón. Talón nie je cenný papier, s ním je spojené právo na vydanie nového kupónového hárku. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Daň z motorových vozidielGarancia

20.1.2020, Ing. Eva Mulerová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Eva Mulerová; Ing. Peter Horniaček Právne predpisy a súvisiace predpisy Daň z motorových vozidiel pre rok 2020 legislatívne upravujú: zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, opatrenie MF SR č. MF/21694/2014-725, ktorým sa ustanovuje vzor ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a oznamovacia povinnosťGarancia

20.1.2020, Ing. Eva Mulerová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Eva Mulerová; Ing. Peter Horniaček Lehota na podanie daňového priznania Daňové priznanie sa podáva v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie je možné doručiť správcovi dane osobne, poštou alebo elektronickými prostriedkami. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2020Garancia

20.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v ZDP (viď príloha) upravujú v ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane vkladateľa, ktorým je FO a POGarancia

17.1.2020, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Vplyv nepeňažného vkladu na základ dane vkladateľa, ktorým je FO Podľa § 8 ods. 2 ZDP sa upravuje spôsob výpočtu základu dane u FO - vkladateľa, ktorý o majetku neúčtuje v prípade nepeňažného vkladu do obchodnej ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Vplyv nepeňažného vkladu na základ u vkladateľa, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctvaGarancia

17.1.2020, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Pôvodnou cenou sa podľa § 17d ods. 11 ZDP rozumie ocenenie majetku a záväzkov u vkladateľa podľa zákona o účtovníctve a pri hmotnom a nehmotnom majetku sa ocenenie určí podľa § 25 ZDP u vkladateľa. Do základu dane ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Účtovanie nájomného v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

14.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematiku nájmu majetku upravujú ustanovenia: - § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, - § 630 až 641 Obchodného zákonníka. Na nájomnú zmluvu sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka aj v prípade, že ju uzatvárajú medzi sebou ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Obstaranie a zaradenie automobilu vo firmeGarancia

1.1.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne predpisy a súvisiace predpisy Problematikou obstarania a zaradenia automobilu do majetku firmy sa zaoberajú najmä: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov najmä v týchto ustanoveniach:   § 409 - 475 , v ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2018Archív

31.5.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Havarijné a zákonné poistenieArchív

17.1.2019, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Peter Horniaček Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má pri tuzemskom motorovom vozidle ten: kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Ponuka seminárov

Ako legálne ušetriť na daniach – základy daňového modelovania a aktuálny stav legislatívy pre rok 2020

12.2.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I. 

12.2.2020 - 14.2.2020, Bratislava, Ing. Jana Mundierová

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

24.2.2020, Žilina, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2020

26.2.2020, Bratislava, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

27.2.2020, Bratislava, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2020. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Reálne daňové kontroly

14.4.2020 - 15.4.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2020

1.6.2020 - 3.6.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela, Ivan Murko, JUDr. Svatopluk Galočík

Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Daň z motorových vozidiel v roku 2020
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
január 2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.1.2020 - spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...


BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY