dnes je 20.4.2024

Input:

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

7.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.235 665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Dividendy a podiely zo zisku z akcií a podielov v inej obchodnej spoločnosti s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok (z dlhodobého finančného majetku, o ktorom sa účtuje na účtoch 061, 062,063):    
  • - prijaté na bankový účet
 
221 665 
  • - zaúčtované ako pohľadávky
 
378 665 
  • - prijaté dopredu, ak boli zaúčtované ako výnosy budúcich období
 
384 665 
  • - prijaté pozadu, vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie, keď budú vyplatené až v nasledujúcom účtovnom období
 
385 665 
Výnosové úroky z dlhodobých dlhových cenných papierov držaných do splatnosti  065 665 
Zúčtovanie nároku spoločníka alebo člena na vyrovnávací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku  378 665 
Zúčtovanie nároku spoločníka alebo člena na priznané podiely zo zisku  378 665