dnes je 20.4.2024

Input:

Elektronické doručovanie vo vzťahu k fyzickým osobám

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.411 Elektronické doručovanie vo vzťahu k fyzickým osobám

JUDr. Jakub Pavčík

Fyzická osoba má na rozdiel od právnických osôb na výber, či si zvolí možnosť elektronického doručovania, resp. samotnej komunikácie s orgánmi verejnej moci.

Ak má fyzická osoba elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, môžu jej do nej orgány verejnej moci doručovať elektronické úradné rozhodnutia vrátane príloh s rovnakými právnymi účinkami, ako pri doručovaní rozhodnutia v listinnej podobe. V zmysle zákona o e-Governmente, ak osobitné predpisy neustanovujú inak, sa doručuje buď v režime nie do vlastných rúk (obyčajné doručovanie), alebo do vlastných rúk s fikciou doručenia. To, ktoré úradné rozhodnutia doručujú orgány verejnej moci do vlastných rúk a ktoré obyčajne, ustanovujú priamo osobitné predpisy, podľa ktorých orgány verejnej moci v konkrétnej veci postupujú.

Orgány verejnej moci môžu