dnes je 15.4.2024

Input:

Poznámky - návod na zostavenie poznámok k ÚZ

26.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.3 Poznámky – návod na zostavenie poznámok k ÚZ

Ing. Zuzana Hrušovská; Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Účtovná závierka je podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve”) štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva obsahuje okrem všeobecných náležitostí vymedzených v zákone o účtovníctve aj tieto súčasti:

  • súvahu,

  • výkaz ziskov a strát,

  • poznámky.

V zákone o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. sú zadefinované tri typy účtovných jednotiek a to:

  • mikro účtovná jednotka

  • malá účtovná jednotka,

  • veľká účtovná jednotka.

Ministerstvo financií k jednotlivým typom účtovných jednotiek vydalo samostatné opatrenia, ktorými upravuje štruktúru účtovných výkazov, podrobnosti o usporiadaní, označovaní