dnes je 15.4.2024

Input:

Účet 544 a 545 v daňovom priznaní

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.761 Účet 544 a 545 v daňovom priznaní

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Podľa OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa na účte 544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania a 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania sa účtujú najmä uznané sankčné položky na základe príslušných zmlúv, dokladov, bez ohľadu na to, či došlo k platbe alebo nie a odstupné zo zrušenia zmluvy. Neúčtujú sa tu úroky z omeškania podľa zmluvy o úveroch. Na ťarchu účtu 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania sa účtuje kompenzačná platba podľa osobitného predpisu.

Všeobecne možno povedať, že na účte 544 sa účtujú zmluvné pokuty a penále vyplývajúce z dohodnutých obchodno- záväzkových vzťahov.

Napríklad: účtovanie