dnes je 15.4.2024

Input:

Vzor odvolania proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.5 Vzor odvolania proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku

Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Rebeka, s. r. o

Papraďova 11

960 01Zvolen

Doporučene

Daňový úrad Zvolen

Kozačeka 2180/38

960 09 Zvolen

Zvolen, xx. xx. 20xx

Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku

V súlade s ustanovením § 72 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov podávame týmto odvolanie proti rozhodnutiu Daňového úradu Zvolen č. 529/112-546318/20x/Re zo dňa 12. 9. 20xx, ktorým bol našej spoločnosti Rebeka, s. r. o., so sídlom Papraďova 11, 960 01 Zvolen, IČO: 00000000, DIČ: 0000000000, vyrubený sankčný úrok vo výške 500 € za nezaplatenie dane z príjmov právnických osôb za rok 20xx v zákonom stanovenej lehote.

Správca dane pri vyrubovaní sankčného úroku