dnes je 15.4.2024

Input:

Vzor udelenia splnomocnenia na zastupovanie v odvolacom konaní pre daňový úrad

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.4 Vzor udelenia splnomocnenia na zastupovanie v odvolacom konaní pre daňový úrad

Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

S P L N O M O C N E N I E

Splnomocniteľ:

Meno/Názov:  (daňový subjekt uvedie svoje meno a priezvisko alebo názov) 
Identifikačný údaj:  (uvedie sa IČO alebo dátum narodenia alebo číslo, pod ktorým je splnomocniteľ zapísaný v osobitnom zozname) 
Miesto podnikania/Sídlo/Bydlisko:  (daňový subjekt uvedie adresu uvedenú v registri, napr. ŽR SR, OR SR a pod. alebo adresu trvalého pobytu, podľa toho, či ide o právnickú osobu alebo o fyzickú osobu - podnikateľa alebo nepodnikateľa) 

splnomocňujem

Splnomocnenec:

Meno/Názov:  (uvedie sa meno a priezvisko alebo názov zástupcu) 
Identifikačný údaj:  (uvedie sa IČO alebo dátum narodenia alebo číslo, pod ktorým je zástupca zapísaný v osobitnom zozname)