dnes je 15.4.2024

Input:

Vzor žiadosti o odpustenie pokuty

28.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.7 Vzor žiadosti o odpustenie pokuty

Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Štefan Kopáč, Laurinská 77, Bratislava

Obecný úrad

Voderady

Bratislava, xx. xx. 20xx

Vec: Žiadosť o odpustenie pokuty

Podľa § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov žiadam o odpustenie pokuty, ktorá mi bola uložená na dani z pozemkov rozhodnutím č. 623/210/75341/Le/20xx zo dňa xx. xx. 20xx.

Podľa zákona o miestnych daniach je základom dane pre ovocné sady hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pôdy za l m2, ktorá je určená v prílohe zákona o miestnych daniach, ale v prípade, ak obec určí všeobecne záväzným nariadením inú hodnotu, platí hodnota určená v nariadení. Pri výpočte dane za ovocné sady som vychádzal zo zákona o miestnych daniach, nakoľko mi nebolo známe,