NOVINKA
Archivácia účtovných záznamov podľa zákona o účtovníctve v roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2019 - Spotrebná daň z uhlia

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Praktické informácie - Znenia platných IAS
IAS 1 - Prezentácia účtovnej závierky
26.3.2014
Týmto štandardom sa predpisujú zásady prezentácie riadnej účtovnej závierky s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť s účtovnými závierkami predchádzajúcich období aj s účtovnými závierkami iných účtovných jednotiek.
Dokumenty

IAS 2 - Zásoby
1.1.2015
Cieľom tohto štandardu je určiť spôsob účtovného zobrazenia zásob.
Dokumenty

IAS 7 - Výkazy peňažných tokov
26.3.2014
Informácie o peňažných tokoch účtovnej jednotky sú užitočné tým, že používateľom účtovnej závierky poskytujú základ na posúdenie schopnosti účtovnej jednotky vytvárať peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty a na posúdenie potrieb účtovnej jednotky tieto peňažné toky využívať.Výkazy o peňažných tokoch
Dokumenty

IAS 8 - Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je stanoviť kritériá výberu a zmien v účtovnej politike vrátane postupov účtovania a zverejňovania zmien v účtovnej politik, zmien v účtovných odhadoch a opráv chýb.
Dokumenty

IAS 10 - Udalosti po vykazovanom období
26.3.2014
Týmto štandardom sa požaduje, aby účtovná jednotka pri zostavovaní účtovnej závierky neuplatňovala zásadu nepretržitej činnosti, ak udalosti naznačujú, že predpoklad nepretržitej činnosti nie je vhodný.
Dokumenty

IAS 11 - Zmluvy o zhotovení, Bude nahradený IFRS 15 k 1. 1. 2017
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je predpísať postup účtovania tržieb a nákladov súvisiacich so zmluvami o zhotovení.
Dokumenty

IAS 12 - Dane z príjmov
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je určiť postup účtovania daní z príjmov.
Dokumenty

IAS 16 - Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je predpísať spôsob účtovania pri nehnuteľnostiach, strojoch a zariadeniach, aby používatelia účtovnej závierky mohli rozlíšiť informácie o investíciách účtovnej jednotky do svojich nehnuteľností, strojov a zariadení, ako aj o zmenách v takýchto investíciách.
Dokumenty

IAS 17 - Lízingy
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je predpísať pre nájomcov a prenajímateľov vhodnú účtovnú politiku a zverejnenie uplatňované vo vzťahu k lízingom.
Dokumenty

IAS 18 - Výnosy, Bude nahradený IFRS 15 k 1. 1. 2017
26.3.2014
Výnosy sú v Koncepčnom rámci prípravy a prezentácie účtovnej závierky definované ako zvýšenie ekonomických úžitkov počas účtovného obdobia vo forme prítoku alebo zvýšenia aktív alebo zníženie záväzkov, čo má za následok zvýšenie vlastného imania, iné ako to, ktoré je spojené s vkladmi osôb podieľajúcimi sa na vlastnom imaní účtovnej jednotky.
Dokumenty

IAS 19 - Zamestnanecké požitky
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je predpísať spôsob účtovania a zverejňovanie zamestnaneckých požitkov.
Dokumenty

IAS 20 - Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci
26.3.2014
Tento štandard by sa mal uplatňovať pri účtovaní a zverejňovaní štátnych dotácii a pri zverejňovaní ostatných foriem štátnej pomoci.
Dokumenty

IAS 21 - Vplyv zmien kurzov cudzích mien
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je predpísať, ako zahrnúť transakcie v cudzích menách a prevádzky v zahraničí do účtovnej závierky jednotky a ako prepočítať účtovnú závierku do meny prezentácie.
Dokumenty

IAS 23 - Náklady na prijaté úvery a pôžičky
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je stanoviť spôsob účtovania nákladov na prijaté úvery a pôžičky.
Dokumenty

IAS 24 - Zverejnenie spriaznených osôb
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je zaistiť, aby účtovná závierka účtovnej jednotky obsahovala zverejnenia nevyhnutné na zameranie pozornosti na možnosť, že jej finančná pozícia a hospodársky výsledok mohli byť ovplyvnené existenciou spriaznených osôb, transakciami a neuhradenými zostatkami, vrátane záväzkov, súvisiacimi s týmito osobami.
Dokumenty

IAS 26 - Penzijné plány
26.3.2014
Štandard by sa mal používať v správach penzijných programov, kde sa takéto správy zostavujú.
Dokumenty

IAS 27 - Individuálna účtovná závierka
26.3.2014
Účelom tohto štandardu je predpísať požiadavky na účtovanie a zverejňovanie investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, keď účtovná jednotka zostavuje individuálnu účtovnú závierku.
Dokumenty

IAS 28 - Podiely v pridružených podnikoch
26.3.2014
Tento štandard uplatňujú všetky účtovné jednotky, ktoré sú investormi so spoločnou kontrolou nad podnikom, do ktorého sa investuje, alebo s podstatným vplyvom na takýto podnik.
Dokumenty

IAS 29 - Finančné vykazovanie v hyperinflačných ekonomikách
26.3.2014
Štandard IAS 29 sa uplatňuje na účtovnú závierku, vrátane konsolidovanej účtovnej závierky, každej účtovnej jednotky, ktorej funkčná mena je menou hyperinflačnej ekonomiky.
Dokumenty

IAS 32 - Finančné nástroje: prezentácia
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je zabezpečiť pochopenie používateľov účtovnej závierky o význame finančných nástrojov pre finančný stav jednotky, výnosnosť a peňažné toky.
Dokumenty

IAS 33 - Zisk na akciu
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je určiť zásady pre stanovenie a prezentáciu zisku na akciu.
Dokumenty

IAS 34 - Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka
26.3.2014
Tento štandard sa zaoberá finančným vykazovaním v priebehu účtovného obdobia (priebežná účtovná závierka).
Dokumenty

IAS 36 - Zníženie hodnoty majetku
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je predpísať postupy, ktoré jednotka používa, aby zabezpečila, že účtovná hodnota jeho majetku nie je vyššia ako je jeho spätne získateľná suma.
Dokumenty

IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienený majetok
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je zabezpečiť, aby boli použité vhodné kritéria vykazovania a základne oceňovania rezerv, podmienených záväzkov a podmienených pohľadávok a aby boli zverejnené dostatočné informácie v poznámkach k výkazom účtovnej závierky tak, aby umožnili používateľom pochopiť ich charakter, časovosť a výšku.
Dokumenty

IAS 38 - Nehmotný majetok
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je stanoviť spôsob účtovania nehmotného majetku, ktorým sa špecificky nezaoberá iný štandard.
Dokumenty

IAS 39 - Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie, Bude nahradený IFRS 9 k 1. 1. 2018
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je stanoviť zásady pre vykazovanie a oceňovanie finančného majetku, finančných záväzkov a niektorých zmlúv týkajúcich sa nákupu alebo predaja nefinančných položiek.
Dokumenty

IAS 40 - Investičný nehnuteľný majetok
26.3.2014
Cieľom tohto štandardu je stanoviť účtovné spracovanie investícií v nehnuteľnostiach a súvisiace požiadavky na zverejňovanie.
Dokumenty

IAS 41 - Poľnohospodárstvo
26.3.2014
Cieľom toho štandardu je stanoviť účtovné riešenie, predkladanie a zverejnenia súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou.
Dokumenty

Záverečné odporúčanie EFRAG týkajúce sa schválenia zmien štandardov IAS 16 a IAS 38
27.8.2014, Ing. Alena Palušková, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 24. júla 2014 Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) predložila Európskej komisii správu zo štúdie a svoje odporúčanie týkajúce sa schválenia zmien štandardov IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia a IAS 38 Nehmotný majetok, v ktorých podporuje schválenie zmien v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.
Dokumenty