dnes je 21.11.2019
Najnovšie

Odpis pohledávekGarancia

20.11.2019, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpis pohľadávok Daňovo účinný odpis pohľadávok Daňovo účinný odpis pohľadávok upravuje zákon o daniach z príjmov. Pohľadávky odpísané do nákladov na základe ustanovení tohto zákona predstavujú daňovo uznateľný náklad. Jednorazový daňový odpis pohľadávok (tj. ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Česko | Super

Lhůta pro vyměření a doměření daně v případě daňové ztráty - judikátGarancia

20.11.2019, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lehota na vymeranie a dodatočné vymáhanie v prípade daňovej straty - judikát Predmetom sporu bola otázka, platobný výmer vydaný správcom dane bol vydaný po uplynutí prekluzívnej lehoty na vyrubenie a dodatočné vymáhanie. Žalobca podal proti rozhodnutiu o ...

Prístupné pre: Česko | Super

Inventarizace majetku a závazkůGarancia

19.11.2019, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizácia majetku a záväzkov Povinnosť vykonávať inventarizáciu na doloženie zostatkov jednotlivých položiek účtovnej závierky ukladá účtovným jednotkám zákon o účtovníctve (§ 29 a § 30 Zou). Cieľom inventarizácie je: kontrola vecnej správnosti účtovníctva ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Česko | Super

Kategorizace účetních jednotek a povinnosti z ní vyplývajícíGarancia

19.11.2019, Ing. Josef Horák, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorizácie účtovných jednotiek a povinnosti z nej vyplývajúce V súvislosti s veľkou novelou zákona o účtovníctve č. 563/1991 Zb. V znení neskorších predpisov (ďalej len Zou), ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2016, došlo, z pohľadu finančného účtovníctva , ...

Prístupné pre: Česko | Super

Přípravné práce pro účetní závěrku - (předuzávěrkové operace)Garancia

18.11.2019, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizácia majetku a záväzkov Povinnosť vykonávať inventarizáciu na doloženie zostatkov jednotlivých položiek účtovnej závierky ukladá účtovným jednotkám zákon o účtovníctve (§ 29 a § 30 Zou). Cieľom inventarizácie je: kontrola vecnej správnosti účtovníctva ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Česko | Super

Zrušenie povinnosti zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane od 1.1.2020Garancia

18.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena sa týka týchto ustanovení ZDP : [ § 36 ods. 6 a 7 ] Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z. je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už cez opatrenia na podporu výroby, podporu malého a stredného podnikania ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Legislativní rámec účetní závěrkyGarancia

15.11.2019, prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislatívny rámec účtovnej závierky Legislatívna úprava Právny systém v Slovenskej republike je založený na kodifikovanom práve. Regulácia sa vykonáva pomocou zákonov, nariadení vlády, vyhlášok a ďalších právnych aktov. Základné právne normou pre všetky typy ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2017
Prístupné pre: Česko | Super

Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom od 1.1.2020Garancia

15.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena sa týka týchto ustanovení ZDP : [ § 36 ods. 6 , § 37 ods. 7 prvá veta, § 38 ods. 1 , § 39 ods. 16 ] Významným zjednodušením predovšetkým administratívnej náročnosti je zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Výsledky prieskumu prijatia štandardov IFRS v roku 2019Garancia

15.11.2019, Ing. Alena Macáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o výsledkoch obsahuje údaje od viac ako 170 členských organizácií IFACu. Údaje ukazujú, že viac ako 90 % skúmaných jurisdikcií úplne alebo čiastočne prijalo IFRS. Väčšina jurisdikcií prijíma IFRS s priamym odkazom na štandardy alebo ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtová skupina 54 - Jiné provozní nákladyGarancia

14.11.2019, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 54 - Iné prevádzkové náklady účtová skupina 54 - Iné prevádzkové náklady Podľa vyhlášky č. 500/2002 Zb., Sa v tejto skupine zachytáva najmä zostatková cena pri predaji dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob, poskytnuté dary, zmluvné ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2016
Prístupné pre: Česko | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2018Archív

31.5.2018, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2018Archív

23.2.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Tvorba rezervného fonduGarancia

11.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Rezervný fond sa môže tvoriť dvomi spôsobmi: tvorba zákonného rezervného fondu pri vzniku spoločnosti, povinná tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku. A. Zákonný rezervný fond v spoločnosti s ručením obmedzeným ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie pôžičky medzi spoločníkom a s.r.o.Archív

14.10.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri poskytnutí pôžičky v princípe dochádza ku vzniku záväzkového vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Podmienky záväzkového vzťahu, ktorý vzniká zmluvou o pôžičke, sú predmetom úpravy § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. V zmysle týchto ustanovení veriteľ ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2018Archív

12.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Ponuka seminárov

Reálne daňové kontroly

4.12.2019 - 5.12.2019, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2019

10.12.2019, Bratislava, Ing. Hedviga Vadinová

Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2019 

18.12.2019, Bratislava, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako legálne ušetriť na daniach – základy daňového modelovania a aktuálny stav legislatívy pre rok 2019

12.2.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I. 

12.2.2020 - 14.2.2020, Bratislava, Ing. Jana Mundierová

Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2019

26.2.2020, Bratislava, Ing. Peter Kuchár

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP v roku 2019 

6.4.2020 - 8.4.2020, Bratislava, Ing. Milan Kúdela

Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Účtovanie poistnej udalosti v podvojnom účtovníctve v roku 2019
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
november 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.11.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...


BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY
Živé vysielanie
On-line rozhovor