dnes je 5.8.2020

Najnovšie

Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon o dani z príjmov od 21.7.2020Garancia

5.8.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „ Informáciu k zákonu č. 198/2020 Z. z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

566 Náklady na krátkodobý finančný majetokGarancia

5.8.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovný prípad   MD   D   Zmena reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na obchodovanie ku dňu účtovnej závierky (zníženie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov)   566   253   Kurzová strata zo stavu dlhových cenných papierov ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

119 Materiál na cesteGarancia

5.8.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Mintál; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod Všeobecne definícia účtu 119 - Materiál na ceste je uvedená v § 44 ods. 3 Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve, kde je uvedené, že na účte 119 účtujeme vyúčtovanie za dodaný materiál,  ktorý účtovná ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Asociácia priemyselných zväzov rokuje o zvýšení maximálneho príspevku pre zamestnanca na zachovanie jeho miesta

5.8.2020, Zdroj: SITA

Maximálna suma príspevku pre zamestnanca na zachovanie jeho pracovného miesta by sa mala zvýšiť zo súčasných 880 eur aspoň na 1 032 eur. V rokovaniach s ministerstvom práce a sociálnych vecí to presadzuje Asociácia priemyselných zväzov (APZ). Tento príspevok by ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa pre budúci rok nemení

5.8.2020, Zdroj: SITA

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa v budúcom roku nezmení. Ministerstvo financií totiž podľa stanoveného vzorca vo svojom opatrení určuje, že štátna prémia zostane aj v budúcom roku na úrovni 2,5 % z ročného vkladu a maximálna výška štátnej prémie ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Počet dávok v nezamestnanosti klesol, zlom nastal v júni

5.8.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Počet vyplácaných dávok v nezamestnanosti začal od vypuknutia koronakrízy postupne klesať, zlom nastal v polovici júna. Na začiatku mimoriadnej situácie v období od 16. apríla do 15. mája 2020 získali poistenci zo Sociálnej poisťovne spolu 53 566 dávok v ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Tržby ubytovacích zariadení v júni medziročne klesli o 61,2 %, oproti máju vzrástli o 54 %

5.8.2020, Zdroj: SITA

Ubytovacie zariadenia zaznamenali v júni medziročný pokles tržieb o 61,2 %. Prepad v dôsledku koronakrízy bol už menší ako v predošlých dvoch mesiacoch. Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie prevádzky dosiahli v šiestom mesiaci oproti máju už nárast tržieb, a to ...

Prístupné pre: Emailové noviny zadarmo | Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (vyrovnanie preddavkov na DPPO, daňová strata)Garancia

4.8.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „Informáciu k zákonu č. 198/2020 Z. z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia ...

Prístupné pre: IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

565 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetkuGarancia

4.8.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovný prípad   MD   D   Tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku   565   096   Pri nesprávne zaúčtovanej opravnej položke k dlhodobému finančnému majetku - oprava sumy, ak mala byt v tomto účtovnom období vyššia   565   096   ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

112 Materiál na skladeGarancia

4.8.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ján Mintál; Ing. Jozef Pohlod Účtovný prípad   MD   D   Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   112   701   Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene   112   111   Zúčtovanie materiálu na ceste na účet materiálu pri jeho ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
Videosemináre
On-line rozhovor

Najčítanejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2019Garancia

14.1.2020, Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Redekyová; Ing. Eva Mihalíková; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Začiatok roka je každoročne spojený s povinnosťou daňovníka - fyzickej, ako aj právnickej osoby vysporiadať si svoje daňové záležitosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019Garancia

18.12.2019, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré nastali od 1. 1. 2015 Poznámky účtovnej závierky tvoria významnú súčasť účtovnej závierky, ktorej obsah upravujú opatrenia MF SR č. 23378/2014-74 o  účtovnej ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv za rok 2019Garancia

11.11.2019, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Spôsob, akým sa o rezervách účtuje, je upravený v § 19 postupoch účtovania v znení neskorších predpisov a je dvojaký. Rozlišujeme tvorbu rezerv  s dopadom a bez dopadu na výsledok hospodárenia. A) Tvorba ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Obstaranie a zaradenie automobilu vo firmeGarancia

1.1.2017, Ing. Ján Bolgáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne predpisy a súvisiace predpisy Problematikou obstarania a zaradenia automobilu do majetku firmy sa zaoberajú najmä: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov najmä v týchto ustanoveniach:   § 409 - 475 , v ...

Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2019 - komplexný príkladGarancia

11.2.2020, Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult Úprava Spoločnosť s ručením obmedzeným OBCHOD, s. r. o. s 80 % zahraničnou majetkovou účasťou vznikla v r. 2000. Podniká vo viacerých oblastiach, prevažujúcou oblasťou je veľkoobchod a maloobchod. Jej ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: Štart | IFRS | Plus | Česko | Mzdy | Super
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Elektronická komunikácia a elektronický podpis

11.8.2020, ONLINE alebo ONLINE, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Od 1. júla 2016 je účinné nové nariadenie Európskej únie eIDAS. V súvislosti s touto úpravou bol schválený nový Zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa zároveň zrušil predchádzajúci Zákon o elektronických podpisoch. Prihláška tu!

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

14.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Naučte sa orientovať v problematike používania pravidiel Incoterms® 2020 , a tým si uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

17.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

20.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

25.8.2020, ONLINE alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

26.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

27.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Čo by mali zamestnanci vedieť, aby zvládli online komunikáciu v rámci firmy a so zákazníkmi?

Lektor: Dr. Eva Gáboríková, M.A., PhD., ACC

Dátum: 5.8.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Úvery poskytnuté so zárukou štátu ako pomoc pre podnikateľov a iné formy pomoci - postup, pravidlá poskytovania, riziká

Lektor: Mgr. Michal Homola

Dátum: 5.8.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Webináre formou prednášok pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

V najbližších hodinách bude zverejnený webinár na august 2020. Tešíme sa na Vaše registrácie!

Darček k Vášmu predplatnému
Koronavírus - opatrenia Ministerstva financií SR
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Daňový kalendár
august 2020
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.8.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...