NOVINKA
Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2018 z účtovného hľadiska

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
február 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Novela zákona o dani z príjmov od ...
Zákon o dani z príjmov bol od 1. februára 2019 doplnený aj na základe novely č. 4/2019 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 321/2014 Z. z.o energetickej efektívnosti.
Zavedenie dane z poistenia a jej ...
Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh dane, a to daň z poistenia na vybrané odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.
Daň z motorových vozidiel za rok 2018
Daňovník podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 za motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O, ktoré je predmetom dane, miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do 31. januára 2019. Daňovník je povinný v tejto lehote daň alebo pomernú časť dane aj zaplatiť.
Zoznam variabilných symbolov na ...
Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v roku 2018.
Top témy
Systém e-kasa predstavuje nový elektronický systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.
Záznam z online rozhovoru na tému: Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019.
V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2019 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2017 (954 €), veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. 1. 2019 (205,07 €), veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2019 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2019 ustanovených príslušnými právnymi predpismi.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa nielen zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zn. n. p., novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (Zákonník práce) a tiež aj zákon o dani z príjmov a bol 23. 10. 2018 schválený.
Najnovšie
15
feb
Úprava základu dane o neuhradené záväzky v daňovom ...
Ing. Ivana Glazelová Zvýšenie základu dane z titulu neuhradeného záväzku ( § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov) Daňovník základ dane zistený z výsledku hospodárenia alebo z výsledku hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v ...
15
feb
Velká ÚJ jednotka - účetní závěrka ...
Veľká ÚJ jednotka - účtovná závierka 2018 Štruktúra účtovnej závierky závisí na zaradenie účtovnej jednotky (ÚJ) do konkrétnej kategórie. Ako je tomu u veľkej ÚJ? VYMEDZENIE VEĽKÉ ÚJ Veľkou ÚJ je tá, ktorá k dátumu súvahy prekročí aspoň 2 hraničné hodnoty ...
15
feb
Modrá kniha IFRS 2019 je už k ...
Ing. Alena Macáková Nové vydanie The Required IFRS Standards obsahuje všetky oficiálne vyhlásenia, ktoré sú povinné k 1. januáru 2019. Nezahŕňa tie zmeny IFRS, ktoré nadobudnú účinnosť po 1. januári 2019. Tak ako každý rok, tak aj v roku 2019, vydala ...
14
feb
Sestavení daňového přiznání a ...
Zostavenie daňového priznania a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov Úprava výsledku hospodárenia na základ dane Pre zistenie základu dane sa vychádza z výsledku hospodárenia (zisk alebo strata) zisteného z účtovníctva, a to bez vplyvu Medzinárodných účtovných ...
14
feb
432 - Rozhodnutí o zálohách na ...
432 - Rozhodnutie o preddavkoch na výplatu podielu na zisku Na tento účet sa účtuje k okamihu rozhodnutia najvyššieho orgánu obchodnej korporácie o výške preddavku na výplatu podielu na zisku. Smernica: Štatút účtovnej jednotky, Preddavky na podiely na zisku, ...
14
feb
545 - Ostatní pokuty a penále
545 - Ostatné pokuty a penále Na účte 545 sa zachytávajú penále, úroky z omeškania a pokuty vyrubené štátnymi orgánmi, prirážky k poistnému na sociálne zabezpečenie a príspevku na štátnu politiku zamestnanosti ak poistnému na verejné zdravotné poistenie, ...
14
feb
Rozvaha ve zkráceném rozsahu - ...
Súvaha v skrátenom rozsahu - rozšírenie verzia AKTÍVA SPOLU Rim. výkazu Obsah položky (spôsob výpočtu) Priradený účet (Brutto) Priradený účet korekcia A. Pohľadávky za upísané základné imanie 353 B. Stále aktíva BI Dlhodobý nehmotný majetok 012; 013; 014; 015; ...
14
feb
Zamedzenie dvojitého zdanenia ...
Ing. Juraj Válek, PhD. Ak ministerstvo financií rozhodne o prijatí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia do šiestich mesiacov od jej doručenia, a zároveň aj príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, rozhodne o prijatí žiadosti, začína ...
14
feb
Nová úľava na dani z príjmov pre ...
Ing. Peter Horniaček Zákonom č.  112/2018 Z. z.  o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh podnikov - sociálny podnik, ktorý tento štatút získava po registrácii, keď sa rozoznáva buď sociálny podnik ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Jozef Pohlod Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...
Účtovanie poistnej udalosti v ...
Ing. Ivana Glazelová Hlavným dôvodom, prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok, je, aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - ...
Účtovanie zálohových faktúr v roku ...
Ing. Ján Mintál Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH"). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo ...
Účtovanie nájomného v podvojnom ...
Ing. Jozef Pohlod Problematiku nájmu majetku upravujú ustanovenia: - § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, - § 630 až 641 Obchodného zákonníka. Na nájomnú zmluvu sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka aj v prípade, že ju uzatvárajú medzi sebou ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
27.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
19.3.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Svinčáková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
8.4.2019 - 10.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
10.4.2019 - 12.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
16.4.2019 - 17.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
29.4.2019 - 30.4.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Dvojdňové školenie Vám objasní problematiku DPH z každého uhla! Prihláška tu!
13.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles